آزمایشگاه‌محلی

• کنترل عملیات خاکی:
در این بخش، فعالیت‌های کنترل و نظارت بر عملیات خاکی از جمله ارزیابی و پایش خصوصیات خاک، انجام آزمایشات تخصصی، تحلیل دقیق نتایج جهت اطمینان از مطابقت با استانداردها انجام می‌شود.

• کنترل عملیات بتنی:
در این بخش، فرایند کنترل و مدیریت عملیات مربوط به بتن شامل ترکیب دقیق مواد، تست‌های کنترل کیفیت بتن در طول تولید، و ارزیابی خواص مکانیکی بتن به دقت انجام می‌شود.

• کنترل عملیات آسفالتی:
در این بخش، کنترل دقیق بر عملیات آسفالتی از جمله تهیه و اجرای طرح‌های آسفالت، بررسی خواص مکانیکی و میزان خوردگی مخلوط‌های آسفالتی، و نظارت بر پیشرفت اجرای پروژه انجام می‌شود.

• آزمایشات فیزیکی و شیمیایی سیمان:
در این بخش، آزمایشات دقیق بر روی سیمان انجام می‌شود که شامل تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی مواد، بررسی خواص مکانیکی سیمان، و ارزیابی کیفیت تولیدات سیمانی می‌شود.

• ارائه طرح اختلاط بتن و آسفالت:
در این مرحله، ارائه طرح‌های اختلاط بتن و آسفالت به‌صورت دقیق و مطابق با نیازها و استانداردها، با هدف بهبود عملکرد مواد و اجزاء در ساخت و سازها انجام می‌شود.

• آزمایش‌های کشش و خمش آرماتور:
در این بخش، آزمایش‌های مرتبط با خواص فیزیکی ومکانیکی آرماتورها از جمله آزمایش‌های کشش و خمش با هدف اطمینان از تطابق با استانداردها و کیفیت اجزای سازه انجام می‌شود.