خدمات اجرایی

مهندسین مشاور ژرف پی خاک با  دانش و تجربه کافی در زمینه اجرای طرحهای پروژه های ژئوتکنیکی آماده ارائه خدمات زیر به کارفرمایان محترم میباشد. بهسازی خاک (Soil Improvement) با استفاده از روش های متنوع، امروزه یکی از مهمترین کاربردهای شاخه اجرایی ژئوتکنیک به شمار می آید. احداث سازه ها روی خاک ها و بسترهای نامناسب و مساله دار، نیازمند آن است که  پیش از شروع طراحی و عملیات اجرایی سازه ، نسبت به ارائه طرح و اجرای بهسازی خاک جهت تحکیم بستر اقدامات لازم انجام گردد. بهسازی خاک شامل روش های مختلفی بوده که به صورت مختصر به شرح در زیر ارائه می گردد:

  • طراحی و اجرای ریز شمع یا میکروپایل (Micropile)
  • طراحی و اجرای کوبش شمع (Pile)
  • تزریق پر فشار یا جت گروتینگ (jet Grouting)
  • اختلاط عمیق خاک (DSM: Deep Soil Mixing)
  • تراکم دینامیکی(Dynamic Compaction)
  • پیش بارگذاری (Preloading)
  • اجرای زهکش و کنترل تراوش آب (Drainage)
  • اجرای خاک مسلح و ژئوسنتتیک (Geosynthetic)

نظارت بر عملیات اجرایی ژئوتکنیک

نظارت بر عملیات عبارت است از پایش عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت‌های اجرایی طرح‌های عمرانی ، کیفیت مصالح، ارزیابی عملکرد پروژه طراحی شده اعم از نیلینگ و انکراژ و یا سایر طرح های ژئوتکنیکی، پایش ( مونیتورینگ) پروژه در حال اجرا  به منظور تطابق فعالیتهای انجام شده با قوانین و مقررات مهندسی و شرح عملیات مندرج در موافقتنامه نامه صورت می‌­گیردکه این مهندسین مشاور بر پایه تجارب قبلی خود دارای امادگی کامل در ارائه مشاوره و خدمات مربوطه در این بخش میباشد .

طراحی و نظارت بر اجرای شمع (درجا ریز و کوبشی) و ریز شمع (Micropile)
طراحی نظارت بر انواع روش بهسازی خاک
طراحی و نظارت انواع سیستم‌های پایداری، سازه نگهبان، دیوار حائل، نیلینگ و …