مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش کوبش و کشش شمعهای فلزی و بتنی مزرعه خورشیدی هریس

آذربایجان شرقی- هریس

مهندسین مشاور موننک

پاییز- زمستان 1402

تصاویر پروژه