آموزش و به‌روز رسانی فن‌آوری

به‌روزرسانی تجهیزات به دستگاه‌های پیشرفته برای تعیین پارامترهای مورد نیاز، استخدام و آموزش نیروها به منظور ارائه بهترین خدمات.

برگزاری دوره‌های آموزشی مداوم برای کارشناسان و تکنسین‌های اجرایی جهت افزایش دانش علمی و آشنایی با علوم نوین برای بهبود ارائه خدمات.

انجام مطالعات و پردازش اطلاعات به همراه مطالعات صحرایی برای اولویت‌بندی شرایط زیرسطحی بر اساس نتایج حاصل از حفر گمانه‌های اکتشافی. تصمیم‌گیری با هدف کاهش یا افزایش خدمات آزمایشات در حین انجام پروژه.

بهره‌گیری از علم ژئوفیزیک به همراه مطالعات ژئوتکنیکی جهت افزایش دقت مطالعات و کاهش هزینه‌های پروژه.

مهندسان مشاور ژرف پی خاک، در راستای انتقال دانش ژئوتکنیک و آزمایش‌های مرتبط، در بیشتر پروژه‌ها بازدیدهای علمی از کارگاه و آزمایشگاه مرکزی را ترتیب می‌دهند. نمایندگان کارفرما می‌توانند به صورت عملی با نحوه انجام آزمایش‌ها و نتایج آنها آشنا شوند. همچنین، در کارگاه‌ها و سایت‌ها نیز نمایندگان محترم کارفرما با حضور در کارگاه می‌توانند از نزدیک با تجهیزات، دستگاه‌ها و نحوه انجام خدمات آشنا گردند