مطالعات ژئوتکنیک مجتمع مسکونی حافظ ( فشم)

تهران – منطقه دولتخواه

توسعه پایدار ابنیه حافظ

تابستان- پاییز 1402

پروژه مطالعاتی ژئوتکنیک مجتمع مسکونی حافظ (فشم) در منطقه دولت‌خواه تهران در تابستان و پائیز 1402 با کارفرمایی توسعه پایدار ابنیه حافظ و با بهره‌مندی از تجربیات متخصصین و تحت نظارت ژرف‌پی انجام شده است. خواص فیزیکی خاک، پی سازه‌های پیشنهادی و نتایج اندازه‌گیری مقاومت جهت بهره‌برداری به صورت مستند ارائه گردید.

تصاویر پروژه